RID Data Catalog

ลำดับที่ ชุดข้อมูล ชั้นความลับ คำอธิบาย
1ข้อมูลเขื่อนขนาดใหญ่ข้อมูลสาธารณะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ หมายถึง อ่างเก็บน้ำมีปริมาตรเก็บกักเก็บน้ำได้มากกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่อ่างเก็บน้ำตั้งแต่ 15 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่ชลประทานมากกว่า 80,000 ไร่
2ข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดกลางข้อมูลสาธารณะอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง หมายถึง มีปริมาตรเก็บกักน้ำน้อยกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่เก็บกักน้ำน้อยกว่า 15 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่ชลประทานน้อยกว่า 80,000 ไร่
3ข้อมูลแผนที่ผังน้ำข้อมูลสาธารณะ ระบบฐานข้อมูลผังการระบายน้ำตามประตูระบายที่สำคัญ โดยแสดงเป็นแผนผัง
4พื้นที่โครงการชลประทานข้อมูลสาธารณะข้อมูลพื้นที่โครงการชลประทาน (project area) เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (GIS) หมายถึง พื้นที่โครงการชลประทานทั้งหมด ได้แก่ พื้นที่ที่สามารถส่งน้ำได้ พื้นที่ที่ไม่สามารถส่งน้ำได้ พื้นที่ในส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัย รวมทั้งพื้นที่ของคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำและคูส่งน้ำด้วย ข้อมูลพื้นที่โครงการนี้เป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2556 จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน